محترم محمد خالد رامزی، رئیس عمومی حرکت سفید در حال سخنرانی افتتاحیه کنفرانس جوانان و حکومت محفل افتتاحیه کنفرانس جوانان و حکومت مشارکین کنفرانس جوانان و حکومت اعضای کلپ آموزشی حقوق بشر نهاد حرکت سفید پوهاند نصرالله ستانکزی در حال تدریس در کلپ آموزشی حقوق بشر سخنرانی محترم استاد سید مسعود در همایش نه به مهاجرت های غیر قانونی حرکت سفید جریان جلسات با جوانان نخبه و با مسؤلیت کشور معرفی 11 زن تاثیر گذار جامعه حرکت سفید | سال 2017 سخنرانی محترم محمد خالد رامزی ریس عمومی حرکت در محفل افتتاحیه گفتمان ملی حرکت سفید کار گاه های آموزشی و میز های گرد جوانان ریس عمومی حرکت سفید محترم محمد خالد رامزی در حمایت از تحصن معلمین افغانستان کمپاین نه به مهاجرت های غیر قانونی جوانان اعضا حقوق، احترام و مسؤولیت!
محترم محمد خالد رامزی ریس عمومی حرکت سفید و محترم منصور موحد ریس دبیر خانه حرکت سفید همراه با محترم جنرال میرزا محمد یارمند ریس کمیسون اصلاحات وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان و محترمه بانو فوزیه کوفی عضو مجلس نمایندگان در همایش مردمی و مدنی حرکت سفید در مورد مهاجرت های غیر قانونی.
شناسایی چالشها و مشکلهای جوانان و ارایه راه حلهای موثر

شناسایی چالشها و مشکلهای جوانان و ارایه راه حلهای موثر

مشکلات از زمانهای دور در بستر هر جامعه موجود بوده و هیچ جامعه ای را نمیتوان یافت که عاری از مشکلات باشد. بعضی از مشکلات ناشی از عدم سیاست های درست حکومت و یا هم ناشی از عدم توانمندی های خود افراد در یک جامعه میباشد. چنانچه جامعه افغانستان به ویژه جوانانادامه … →

تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی وحقوقی زنان

تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی وحقوقی زنان

قشر زنان همواره در طول تاریخ جهان مورد ستم و اذیت روحی و روانی قرار گرفته است در حالیکه زن یعنی زیباترین نمادی از فضایل الهی (مهربانی، صبر وعدالت) است. جامعه ایکه در آن همیشه حقوق زن پامال بوده در آنجا بی ثباتی، جهل و فقر حکم فرماست اما

ادامه … →

ترویج فرهنگ صلح و همدیگر پذیری در جامعه

ترویج فرهنگ صلح و همدیگر پذیری در جامعه

صلح پدیده یی است که در پرتو آن رفاه اجتماعی به میان آمده و زندگی بشری را تضمین میکند بناً صلح و همدیگر پذیری نیاز مبرم و اساسی هر جامعه محسوب میگردد. هرگاه بخواهیم جامعه مرفه و بدور از بحران های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم باید نهایت سعیادامه … →

آگاهی دهی جوانان از عواقب ناگوار مهاجرت های غیر قانونی

آگاهی دهی جوانان از عواقب ناگوار مهاجرت های غیر قانونی

افغانستان کشوری است که با سپری نمودن سه دهه جنگ و منازعات سیاسی از جهت های مختلف ضربات گوناگون برایش وارد گردیده است . این منازعات و جنگ ها سبب شد تا بسیاری از افراد این سر زمین، افغانستان را به مقاصد گوناگون دیگر کشور ها ترک نماید.ادامه … →

کار در راستای انسجام جوانان افغانستان

کار در راستای انسجام جوانان افغانستان

امروزه حاکمیت قانون یکی از موضوعاتی مورد بحث و قابل توجه حقوق دانان و  اندیشمندان در همه عرصه ها میباشد. تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام زمامداران قرار نگرفته باشد آن نظام، نظامی حقوقی با معنای امروزی محسوب نمی شود.ادامه … →

معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار و ارزش های جامعه باز

معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار و ارزش های جامعه باز

یکی از اولویت های کاری حرکت سفید معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار برای مردم افغانستان میباشد. این نهاد در نظر دارد تا با استفاده از کادر های علمی خویش و در همکاری با یگانه نهاد معرفی کننده ارزش های جامعه باز در سطح کشور  (موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان)ادامه … →