کنفرانس جوانان و حکومت

کنفرانس جوانان و حکومت

حرکت سفید افتخار دارد که نخستین کنفرانس جوانان و حکومت را با حضور داشت  و مشارکت نمایندگان جوانان از سرتاسر کشور در شهر کابل برگزار میکند که هدف آن انتقال خواست ها و پیشنهادات جوانان برای رهبران حکومت وحدت ملی بمنظور تحقق حکومت داری  خوب میباشد.

همان طوریکه همه می دانیم حکومت داری خوب بدون مشارکت و سهم فعال و ارائه پیشنهادات جوانان نمی تواند تحقق پیدا کند بدین ملحوظ تیم حرکت سفید بعد از یک تحقیق همه جانبه در نظر دارد تا با راه اندازی کنفرانس جوانان و حکومت پیرامون بررسی چالش ها، دست آورد ها و انتقال خواست ها و پیشنهادات جوانان به حکومت وحدت ملی افغانستان گام های موثری را در تقویت و حمایت از حکومت داری خوب اتخاذ نماید.

اگر شما زیر سن ۳۵ هستید و میخواهید طرح ها و برنامه های مشخص خویش را به رهبران حکومت وحدت ملی ارائه کنید٬ پس این فرصت را از دست ندهید و همین اکنون در این کنفرانس ملی اشتراک نمایید.

حرکت سفید و تیم برگزار کننده این کنفرانس بخاطر اینکه تمامی جوانان کشور سهم فعال خویش را در این کنفرانس داشته باشند در نظر دارند تا از هر ولایت دو نماینده را به کابل دعوت نمایند.

برای اشتراک در این کنفرانس لطف نموده فورم آنلاین را در اینجا دریافت نموده و تکمیل کنید.

آخرین مهلت برای درخواست پذیرش:‌ ۳ سپتامبر ۲۰۱۷ که مصادف است با ۱۲ سنبله ۱۳۹۶.

بعد از اینکه فورم درخواستی شما برای ما رسید٬ تیم حرکت سفید به زودترین فرصت با شما در تماس خواهند شد.

برای تمامی سوالات و معلومات بیشتر میتوانید در ایمیل آدرس و شماره های تلیفون ذیل با ما در تماس شوید:

۰۲۰۲۱۰۶۳۴۹

youth.conference@whiteassembly.org

نوت:‌ بخاطر سهولت شما و اینکه به شکل درست آن فورم ثبت سیستم گردد٬‌ لطف نموده در تکمیل نمودن فورم از کمیپوتر استفاده نمایید نه از تلیفون های همراه.