کار با ما

بدست آوردن عضویت  حرکت سفید برای شما این فرصت را فراهم میسازد تا مهارت های جدید را آموخته و مهارت های موجود خویش را تقویت ببخشید.


تمامی اعضای حرکت سفید میتوانند از این مزایا مستفید شوند:  

  • شرکت در تمامی برنامه های حرکت
  • معرفی با اعضای برجسته جامعه مدنی و رهبران فکر
  • ارتباط و وصل شدن با نهاد های اکادمیک ملی و بین المللی
  • بدست آوردن فرصت های مناسب دیگر برای آموزش و ارتقای ظرفیت
  • اشتراک در کنفرانس های ملی و بین المللی به نماینده گی از حرکت
  • بدست آوردن نشرات حرکت بطور مجانی
  • استفاده از صد هزار کتاب علمی الکترونیکی حرکت  به شکل آنلاین
  • و ده ها موارد مفید دیگر برای ارتقای ظرفیت و رشد شما

 

برای خواندن تمامی شرایط اخذ عضویت   اینجا   را کلیک کنید!

 

برای تکمیل نمودن فورمه آنلاین عضویت   اینجا   را کلیک کنید!

 

Team1