سکرتر جنرال

سکرتر جنرال

غلام علی پرویز در سال ۱۳۵۳ در یک خانواده مهر پرور چشم به جهان گشود.

وی دوره ابتداییه خویش را در مکتب سپین ادی و دوره لیسه را در لیسه عالی عمر شهید به اتمام رسانید.

فارغ حقوق در رشته ی قضا و سارنوالی از دانشگاه کاتب بوده و آغاز کار ها و فعالیت های مدنی اش  7 سال قبل در نهاد های مدنی و در نهاد AWRO به حیث ترینر مدت یک سال، در نهاد شهروند 5 سال ایفای وظیفه نموده است که در ابتدا سوپر وایزر بعد آمر نظارت و ارزیابی و مدت دو سال اخیر را در پست معاونیت ایفای وظیفه نموده است.

وی یک کتاب برای وزارت امور داخله در بخش جندر  و یک کتاب در بخش محیط زیست برای مجتمع جامعه مدنی افغانستان تا اکنون نوشته است و نویسندگی را سخت دوست دارد.

در سالیان اخیر وی در بخش های مختلف خصوصاً در برنامه های دادخواهی با جوانان بیشتر فعالیت داشته و دست آورد های مزیدی  دارد.

 وی هدف خود را برای فعالیت های مدنی چنین اظهار نموده است.

"هدفم برای فعالیت های مدنی خدمت به مردم و کشورم میباشد چون کشور و مردمم در طول سه دهه جنگ روز های بدی را دیده اند و نهایت ضرورت به خدمت دارند."

 و افزود است که بُد معنوی انسانیت هم خدمت و یاری به دیگران هست.  

زبان مادری وی دری و به لسان پشتو و انگلیسی  نیز مسلط میباشد.

علی پرویز از یک سال بدینسو مصروف خدمت به هموطنان  اش در مجتمع جامعه مدنی افغانستان در بخش دادخواهی آمر یکی از برنامه ها برای جوانان و سکرتر جنرال عمومی حرکت سفید میباشد.

شعار علی پرویز این است:

 « هر فردی که در جامعه خدمت نمیکند جسدی بیش نیست»


برای تنظیم وقت ملاقت  با آقای علی پرویز  به ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید:

meetings@whiteassembly.org