کلپ آموزشی حقوق بشر ۲۰۱۷

کلپ آموزشی حقوق بشر ۲۰۱۷

قرار است برای سومین بار موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان  و کمیسون مستقل حقوق بشر در همکاری با حرکت سفید و نهاد های معتبر اکادمیک بین المللی کلپ آموزشی علمی مباحث حقوق بشری را برای إرتقای ظرفیت فعالین و مدافعین حقوق بشر، قاضی صاحبان، خبر نگاران و فعالین مدنی بشمول محصلین پوهنتون ها دایر نماید.
این دوره برای دو روز در هفته طی ۵ ساعت از ۱ چاشت الی ۶ بعد ازظهر برای مدت سه ماه در نظر گرفته شده است.

کی ها می توانند درخواست شمولیت دهند:
• کسانیکه علاقه مند سهمگیری در داد خواهی های حقوق بشری باشند.
• ژورنالیستان ، نویسنده گان ، هنرمندان .
• مدافعین و فعالین حقوق بشر اعم از جوانان ایکه علاقه مند سهمگیری در حرکت ها ی مدنی باشند.
• محصلین پو هنتون ها اعم از دولتی و یا شخصی به ویژه محصلین رشته های حقوق و شرعیات ، ژورنالیزم ، علوم اجتماعی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه
• کار مندان بخش های تنفیذ قانون مانند پولیس، سارانوالی، قضاء که علاقه مند ارتقای دانش حقوق بشری شان باشند.
• اعضای ساز مان های اجتماعی ، موسسات غیر دولتی که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند.

شرایط پذیرش:
• علاقه مندان باید حد اقل دارای تعلیمات کامل ثانوی بوده و داشتن تحصیلات عالی و یا هم محصل بودن اولویت خواهد داشت.
•  علاقه مند فراگیری مباحث حقوق بشری بوده و بر نامه ای برای استفاده از اندوخته های حقوق بشری در زنده گی خود داشته باشد.
• شهادت نامه فراغت کلپ آموزشی تنها به آن عده از واجدین شرایط در ختم دوره آموزشی اعطا میگردد که به حضور به موقع در کورس پابند بوده و امتحان نهایی را موفقانه سپری نمایند.
•آشنایی به زبان انگلیسی حتمی و ضروری میباشد.

بورد مشورتی علمی حرکت سفید و موسسه مطا لعات اقتصادی و حقوقی افغانستان  این حق را به خود محفوظ می دارد تا با در نظر داشت بررسی و مطالعه  بیو گرافی های علاقه مندان مستعد ترین، مناسبترین و علاقه مند ترین آنها را با در نظر داشت ترکیب بیلانس جنسیتی و بعد از ملاقات با هر یک از درخواست دهندگان آنها را برگزیده و شامل کورس سازد.

علاقه مندان میتوانند فورم آنلاین این برنامه را با کلیک نمودن در  اینجا   دریافت و تکمیل نمایند!

آخرین مهلت پذیرش درخواست شمولیت: ۱۵ July ۲۰۱۷


برای هرنوع سوالات خویش میتوانید در این ایمیل آدرس و شماره های تماس ذیل با ما در تماس شوید:

trainings@aelso.org

۰۲۰۲۱۰۶۳۴۹

۰۷۰۰۲۵۳۲۱۶


 DSC_5239