کتابخانه الکترونیکی

حرکت سفید با درک این که ترویج فرهنگ مطالعه نقش مهمی را در آبادانی و مترقی ساختن جوامع ایفا میکند در نظر دارد تا برنامه های کاملاً جدیدی را برای جامعه افغانی دایر نماید.

یکی از این برنامه ها کتابخانه الکترونیکی حرکت سفید میباشد و قرار است که بیشتر از صد هزار کتاب الکترونیکی از علوم مختلفه در این صفحه به دسترس  محصلین و علاقمندان علم و دانش قرار گیرد.

این کتاب ها توسط حرکت سفید از نهاد های اکادمیک ملی و بین المللی در ظرف شش سال جمع آوری شده است.

برای هر نوع پرسش و یا اینکه به کتاب مورد ضرورت تان نیازمند باشید میتوانید با آقای سدید الرحمن رحمانی مسوول کتابخانه الکترونیکی حرکت سفید در ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید:

sadid@whiteassembly.org


برای دریافت کتاب های حرکت سفید شما میتوانید با کلیک نمودن روی فهرست ذیل تمامی کتاب ها را مشاهده و به شکل رایگان دریافت نماید.


1- اسلامی

2- افغانستان شناسی

3-  حقوقی

4-  ساینسی

5-  اقتصادی

6-  تاریخی

7- طبی

8- ژورنالیزم

9- فلسفه و جامعه شناسی

10- روانشناسی

11- فرهنگی و ورزشی

12- مجموعه قوانین