کار در راستای انسجام جوانان افغانستان برای ترویج و حمایت از حاکمیت قانون

کار در راستای انسجام جوانان افغانستان برای ترویج و حمایت از حاکمیت قانون

امروزه حاکمیت قانون یکی از موضوعاتی مورد بحث و قابل توجه حقوق دانان و  اندیشمندان در همه عرصه ها میباشد.

تا وقتی حاکمیت قانون در یک کشور برقرار نشده و مورد شناسایی و احترام زمامداران قرار نگرفته باشد آن نظام، نظامی حقوقی با معنای امروزی محسوب نمی شود.

موجودیت حاکمیت قانون وابسته به اشتراک وسهم گیری فعال جوانان کشور میباشد و برای ترویج و حمایت از حاکمیت قانون نقش و سهمگیری جوانان  نهایت ضروری است.  جوانان افغانستان در سیزده سال از عمر دولت دموکراتیک و در ادوار مختلف تاریخی در فراز و نشیب های مختلف قرار داشته اند، حرکت سفید با درک تمامی مسائل و موضوعات که فرا راه کشور است،  کار در راستای انسجام جوانان را یکی از عمده ترین اهداف کاری خویش قرار داده است و با راه اندازی برنامه های مختلف آگاهی دهی میخواهد بستر سازخوب برای انسجام دهی جوانان باشد.

استفاده های افزاری از جوانان در سالهای متمادی باعث شد که حرکت سفید با در ک این موضوع به اندازه توان خویش برای این قشر مهم جامعه آگاهی دهی های مبرم حقوقی داده و نیروه یا قوه نسل جوان را برای یک فردای سفید منسجم سازد.