معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار و ارزش های جامعه باز

معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار و ارزش های جامعه باز

یکی از اولویت های کاری حرکت سفید معرفی بهتر و علمی اقتصاد بازار برای مردم افغانستان میباشد.

این نهاد در نظر دارد تا با استفاده از کادر های علمی خویش و در همکاری با یگانه نهاد معرفی کننده ارزش های جامعه باز در سطح کشور  (موسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان) و سایر نهادهای معتبر بین المللی ایکه در این بخش فعالیت مینمایند  با دایر نمودن کنفرانس ها، سیمینارها، میزهای گرد، ورکشاپ ها، چاپ کتب و رسالات در  پخش و نشر علمی ارزش های جامعه باز  بخصوص اقتصاد بازار کار و فعالیت نمائید.