شناسایی چالشها و مشکلهای جوانان و ارایه راه حلهای موثر برای آنان

شناسایی چالشها و مشکلهای جوانان و ارایه راه حلهای موثر برای آنان

مشکلات از زمانهای دور در بستر هر جامعه موجود بوده و هیچ جامعه ای را نمیتوان یافت که عاری از مشکلات باشد. بعضی از مشکلات ناشی از عدم سیاست های درست حکومت و یا هم ناشی از عدم توانمندی های خود افراد در یک جامعه میباشد.

چنانچه جامعه افغانستان به ویژه جوانان بعد از سپری نمودن سه دهه جنگ های داخلی و دخالت های مختلف کشورهای بیگانه به مشکلات گوناگونی مواجه شده اند و اکثریت اعم از دولت و ملت در پی محو این معزله بوده که تا کنون کمترین مشکلات جوانان حل گردیده اما نیاز است که هر یک از افراد جامعه بخصوص نهاد های اجتماعی در این راستا سهم گرفته و برای شناسائی مشکلات و معزله های موجود جامعه تلاش به خرج دهند تا راه حل های موثری را دریابند.

حرکت سفید با درک این چالش ها مصمم است تا با برنامه های مثمر تحقیقاتی خویش در این قسمت راه حل های مفیدی را برای مراجع ذیربط پیشنهاد نموده و برای بهتر زیستن مردم و همشهریان دادخواهی نماید.