شرایط عضویت حرکت سفید

1. تبعه افغانستان باشد.

2. سن قانوني را تكميل نموده باشد.

3. در راه تحقق اهداف و اساسات اين حرکت سعی و تلاش مادی و معنوی نمايد.

4. از تمامی فعالیت های حرکت حمایت عملی نماید.

5. ماهانه پرداخت مقدار معین حق العضویت را به شکل نقدی به حرکت تعهد نماید.

 6. از روحیه خوب همدیگر پذیری و اخلاق حسنه برخوردار باشند.


      یک عضو در حالات ذیل از حرکت اخراج میگردد:

 1. تخلف از  احکام مندرج اساسنامه، طرزالعمل ها و لوایح.
 2. افشای اسرار محرم و انحصاری حرکت.
 3. ارتباط با گروه های مخالف دولت افغانستان.
 4. عدم پرداخت حق العضویت.

نقض وعذول از اصول و پرنسیپ حرکت مجازات ذیل را در قبال دارد:

 1.  توصیه
 2.  اخطار
 3.  سلب اعتماد
 4.  سلب عضویت

هرعضو در کتگوری های مختلف، ماهانه مبلغ های ذیل را  بعنوان حق العضویت برای حرکت  میپردازند:

 1. متعلمین: رایگان
 2. محصلین: 50 افغانی 
 3. کارمندان دولت: 100 افغانی
 4. کارمندان موسسات خارجی: 150 افغانی

هرداوطلب مبلغ (200) افغانی را بعد از کسب عضویت حرکت بعنوان حق الشمول پرداخت مینماید.

نوت: تمامی اعضا به مدت سه ماه تنها از پرداخت حق العضویت معاف میباشند. (اول جنوری 2015 الی اخیر مارچ).


اعضای حرکت  دارای وظایف و مسوولیت های ذیل میباشد:

 1. تمام اعضا مکلف به رعایت تمام قوا نین نافذه ، قا نون جمعیت ها و مقررات حرکت میباشند.
 2. اعضای حرکت  مکلف اند در حفظ اموال ، وسایط و تجهیزات حرکت کوشا باشند .
 3. اعضای حرکت  از روحیه تحمل پذیری و کار در محیط مختلط از همه اقوام برخوردار باشند.

برای تکمیل نمودن فورم عضویت آنلاین   اینجا   کلیک نماید!

بعد از دریافت و بررسی فورمه های شما، کمیته پذیرش حرکت سفید بزودی همرای شما به تماس خواهد شد. 

 

برای هرگونه سوالات و معلومات میتوانید به ایمیل آدرس ذیل در تماس شوید:

members@whiteassembly.org