راه اندازی برنامه های آگاهی دهی صحی

راه اندازی برنامه های آگاهی دهی صحی

صحتمندی یک موهبه الهی میباشد و هر انسان حق دارد که از اضرار و شیوه وقایه امراض آگاهی  کامل پیدا کند. پس خدمات و آگاهی دهی صحی  لازم باید به شهروندان فراهم گردد که متاسفانه آگاهی دهی صحی  بطور درست به تمام مناطق افغانستان و به ویژه برای مناطق که به کمک های فوری و سریع نیاز دارند، توجه جدی و موثر صورت نگرفته است .

حرکت سفید  قادر است که توسط کادر صحی خویش  در تمام نقاط کشور کمپاین های  گوناگون آگاهی دهی  صحی را  نظر  به مقتضیای شرایط  برای شهروندان کشور ارائیه نموده و برای بهبود شرایط صحی شهروندان  خواست ها و پیشنهادات آنان را به مراجع ذیربط  انتقال دهد.

 

___                               Heart and Stethoscope Small