تلاش و کار در راستای کاهش فقر، بیکاری و امحای بیسوادی

تلاش و کار در راستای کاهش فقر، بیکاری و امحای بیسوادی

فقر در ذات خود مانع برای کاهش فقر است که یکی از عوامل این پدیده  بیکاری و بیسوادی در جامعه میباشد.  متاسفانه افغانستان از جمله کشورهای است که فقر، بیکاری و بیسوادی در آن به پیمانه وسیع وجود دارد.  جامعه ما از لحاظ رشد اقتصادی و اجتماعی نسبت به کشورهای جهان و بلخصوص همسایه ها خیلی عقب مانده میباشد و بی ثباتی سیاسی و اقتصادی و جنگ های چند دهه اخیر بر مشکلات نیز افزوده است.

بیکاری  در بین اقشار جامعه و بخصوص در بین جوانان به یک معضله نفس گیر اجتماعی مبدل شده است.

به همین ملحوظ  حرکت سفید با درک این موضوع در نظر دارد تا با راه اندازی پژوهشهای اکادمیک درباره مشکلات فوق الذکر و  ارائیه راه حل ها و دادخواهی از حقوق این قشر، کار و فعالیت نماید.

 

294584_648                              ضضضضض