تلاش برای محو عنعنات و رسوم ناپسند و جلوگیری از تاثیر سؤ آنها

تلاش برای محو عنعنات و رسوم  ناپسند و جلوگیری از تاثیر سؤ آنها

فرهنگ عبارت از عقاید، روش زندگی، هنر و رسم زندگی که در یک جامعه مشخص بین مردم آن جامعه مشترک باشد و پذیرفته شده باشد است.

 بناً پذیرش هر عقیده و روش های زندگی ممکن به ضرر جامعه و یا برای بد نامی همان جامعه انجامد، که ما گفته میتوانیم در جامعه افغانی ما همچو فرهنگ های ممنوع از مشکل وجود دارد که به زبان عام به آن فرهنگ ناپسند مینامند. همچو باورها و روش های زندگی در حالیکه مضر است جامعه را اعم از نگاه اقتصادی، فرهنگی و شخصیتی بسوی بد بختی میکشاند. حرکت سفید گروه ویژه ای را آماده ساخته تا مردم جامعه خویش را از عواقب بد این پدیده ها آگاه سازد.

 

14689_4152             13911223000200_PhotoL