تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی وحقوقی زنان به منظور مشارکت وسهم فعال آنها درکلیه فعالیت های اجتماعی

تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی وحقوقی زنان به منظور مشارکت وسهم فعال آنها درکلیه فعالیت های اجتماعی

قشر زنان همواره در طول تاریخ جهان مورد ستم و اذیت روحی و روانی قرار گرفته است در حالیکه زن یعنی زیباترین نمادی از فضایل الهی (مهربانی، صبر وعدالت) است.

جامعه ایکه در آن همیشه حقوق زن پامال بوده در آنجا بی ثباتی، جهل و فقر حکم فرماست اما در جهان اول شاهد عکس قضیه هستیم.

در جوامع پیشرفته حقوق زن و مرد مساوی بوده و تاکید زیاد آنها روی باسواد شدن زنان میباشد چون باسواد شدن زن باسواد شدن یک نسل است اما باسواد شدن مرد باسواد شدن یک فرد است درنتیجه حرکت سفید با درنظر داشت تاریخ زنان در افغانستان با طرح های جدید قادر است تا برای کلیه فعالیت های زنان در چوکات قوانین کشور دادخواهی نموده و برای یک  شرایط بهتر برای آنها سعی نماید.