تقویت فرهنگ مطالعه در میان مردم و جوانان

تقویت فرهنگ مطالعه در میان مردم و جوانان

مطالعه در اصل یک فرهنگ است که ترویج آن تاریکی ها را نابود نموده و زمینه پیشرفت و ترقی جوامع را مهیأ میسازد.

قسمیکه دیده میشود مطالعه در افغانستان از وضعیت چندان خوبی برخوردار نیست و جوانان علاقمندی به مطالعه ندارند حتی اکثریت مردم از خرید و یا مطالعه کتاب ابأ میورزدند و از طرف دیگرکمتریناقدامات و فعالیت در جهت ترویج و تقویت این فرهنگ پسندیده صورت گرفته است.

 بنابر این ایجاب میکند که حرکت سفید به مثابه یک نهاد مدنی و اجتماعی نقش خویش را در رشد و ترویج فرهنگ مطالعه ایفا نمائید. از همینرو این نهاد برای تقویت این فرهنگ والا طرح های جدید و جامع را در هماهنگی با نهاد های معتبر اکادمیک ملی و  بین المللی روی دست گرفته است.   

 

fff                    images