ترویج فرهنگ صلح و همدیگر پذیری در جامعه

ترویج فرهنگ صلح و همدیگر پذیری در جامعه

صلح پدیده یی است که در پرتو آن رفاه اجتماعی به میان آمده و زندگی بشری را تضمین میکند بناً صلح و همدیگر پذیری نیاز مبرم و اساسی هر جامعه محسوب میگردد. هرگاه بخواهیم جامعه مرفه و بدور از بحران های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی داشته باشیم باید نهایت سعی و تلاش را به خرج بدهیم تا علل وعوامل که باعث از هم پاشی جامعه میگردد چون اختلافات سمتی، مذهبی، قومی و لسانی را کنار گذاشته و در صدد رشد و ترویج فرهنگ باهمی و صلح باشیم. از اینرو حرکت سفید مصمم است تا با راه اندازی برنامه های مختلف که برای ترویج و غنا مندی فرهنگ صلح و همدیگر پذیری مفید باشد روی یک طرح مشخص برای مردم افغانستان برنامه ریزی نموده و به نوبه خویش در این قسمت نقش مثمر را ایفا نماید.