ترویج فرهنگ شهر نشینی (سهم گیری در سرسبزی، صفایی و حفظ و مراقبت شهر)

ترویج فرهنگ شهر نشینی (سهم گیری در سرسبزی، صفایی و حفظ و مراقبت شهر)

زندگی در شهرها مقید و محدود به یک سلسله آداب و رسوم، موسوم به آداب زندگی اجتماعی (فرهنگ شهر نشینی) می باشد.  برخی ها به این عقیده­ اند که ضعف فرهنگ شهرنشینی در میان مردم سبب شده تا همشهریان در راستای پاکی و صفایی شهر بی تفاوت باقی بمانند.

حرکت سفید قادر است تا با راه اندازی برنامه های کاملاً جدید و متفاوت از نهاد های دیگر در قسمت غنامندی این فرهنگ مهم و آگاهی دهی همشهریان عزیز در موارد مختلف فرهنگ شهر نشینی برنامه های متفاوتی را دایر نماید.

 

 

6adb8451d517155ca1e7b5362eec121f                                                                141bc280a143aace03650e1e3d0f5112_XL