تدویر پروگرام های آموزشی به منظور بلند بردن بینش جوانان از طریق گفتمان ها، ورکشاپ ها، سیمینارها، کنفرانس ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی در موارد مختلف

تدویر پروگرام های آموزشی به منظور بلند بردن بینش جوانان از طریق گفتمان ها، ورکشاپ ها، سیمینارها، کنفرانس ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی در موارد مختلف

برنامه های آموزشی نقش بارزی را در بلند بردن بینش جوانان ایفا مینماید.

از همین رو حرکت سفید با درک و اهمیت برنامه های آموزشی در نظر دارد تا در سطوح مختلف برای اقشار جامعه برنامه های مختلف آموزشی، کنفرانس ها، ورکشاپ ها و میز های گرد را دایر نموده و به نوبه خود در غنامندی دانش هموطنان سهمی را ایفا نماید.

 

2fc805508-d5cd-4fe4-a4f9-7f31264f7959                                 certifikitthumbl