تامین ارتباطات شهروندان و رسانیدن خواست های شهروندان به مراجع ذیربط

تامین ارتباطات شهروندان و رسانیدن خواست های شهروندان به مراجع ذیربط

حرکت سفید به مثابه یک حرکت مردمی و مدنی در نظر دارد تا در مطابقت به تعریف یک نهاد مدنی پل ارتباطی میان مردم و دولت باشد.

این حرکت میخواهد تا با در نظرداشت اصول یک حرکت مدنی از خواست های مشروع شهروندان دادخواهی نموده و این خواست ها و پیشنهادات شهروندان را به مراجع ذیربط انتقال دهد.

 

 

 

shutterstock_70488475-631x396              Cabint_meeting