انجام پژوهش های اکادمیک در زمینه های مختلف

انجام پژوهش های اکادمیک در زمینه های مختلف

قسمیکه یک تن از دانشمندان قرن بیست بیان نموده است که تحقیق مادر تمامی انکشافات جامعه بشری میباشد و حرکت سفید با درک و فهم اصلی این مفهوم به مثابه یک نهاد تحقیقاتی مردمی که متشکل از تمامی اقشار جامعه بخصوص جوانان میباشد در نظر دارد تا با راه اندازی برنامه های مفید تحقیقاتی صفحه جدیدی را در میان نهاد های اکادمیک ملی و بین المللی باز نماید.

حرکت سفید با یک برنامه دقیق و مشخص و با یک تیم کادری 10 نفری تحقیقاتی مصمم است تا در بخش های مختلف جامعه تحقیقات علمی را راه اندازی نموده و نتیجه را به دسترس مردم و مقامات حکومتی قرار دهد.

 

123                                            ضضض