آگاهی دهی پیرامون موضوعات مختلف روانشناسی به منظور التیام بخشیدن مشکلات جامعه ناشی از آلام روانی

آگاهی دهی پیرامون موضوعات مختلف روانشناسی به منظور التیام بخشیدن مشکلات جامعه ناشی از آلام روانی

روان ‌شناسی علم مطالعه رفتار و فرایندهای ذهنِ موجود زنده، بخصوص انسان  بر اساس روش علمی است و در جوامع امروزی روانشناسی یکی از بخش های عمده و اساسی علوم را تشکیل میدهد.

حرکت سفید با درک اهمیت علم روان شناسی به منظور التیام بخشیدن مشکلات جامعه ناشی از آلام روانی مصمم است تا برای تمامی شهروندان در سراسر کشور برنامه های آموزشی، ورکشاپ ها، کنفرانس ها و برنامه های گفتمان را با اقشار مختلف جامعه بخاطر بهبود شرایط ذهنی و فکری آنها دایر نماید.

 

 

00032601                            anxiety-PTSD-H