آگاهی دهی و تلاش برای حفظ حقوق پیشه وران و کسبه کاران

آگاهی دهی و تلاش برای حفظ حقوق پیشه وران و کسبه کاران

نیروی کار مهمترین سرمایه برای هر کشور به شمار میرود. پیشه وران و کسبه کاران دو قشر مهم  جامعه افغانی  که همیشه از عدم یک نهاد مردمی که از حقوق آنها دادخواهی نماید، شکایت داشته اند و اعلی رغم اینکه تأمین منافع عامه بخصوص حفظ حقوق کارگران و کار فرمایان از مسئولیتهای دولت میباشد ، اما حرکت سفید بعنوان یک نهاد مدنی و مردمی  با  درک نقش مهم  و سازنده  این دو قشر طی یک برنامه مشخص در نظر دارد تا از حقوق پیشه  وران و کسبه کاران در چوکات قوانین نافذه کشور دادخواهی نموده و مشکلات ، خواست ها، و پیشنهادات این دو قشر را به مراجع ذیربط انتقال داده و خصوصاً در جهت حفظ حقوق کارگران فعالیت نمائید.

 

016547571_30300         A377FC86-DECD-44BF-B3C0-50786A1B9800_w748_r1_s