آگاهی دهی مردم از موارد مختلف و کلیه فعالیت های مجمع از طریق بخش نشراتی

آگاهی دهی مردم از موارد مختلف و کلیه فعالیت های مجمع از طریق بخش نشراتی

امروزه اطلاع رسانی و آگاهی دهی دقیق و موثق مهمترین نقش را دریک جامعه بازی میکند. موثریت و کارایی کلیه فعالیتها ، تصامیم، عملکرد و اجرات یک نهاد و حتی یک دولت را زمانی میتوان درک و مشاهده نمود که این فعالیت ها در دسترس خود مردم قرار گیرد و مردم نظریات، نظارت، ارزیابی و قضاوت خویش را در مورد آن بیان کنند.

 اطلاع رسانی این همه فعالیت ها ممکن نیست مگر از طریق وسایل جمعی اعم از رسانه های صوتی ، تصویری، چاپی، الکترونیکی، بیلبوردها و رسانه های اجتماعی .

حرکت سفید با در نظرداشت اهمیت بسزای اطلاع رسانی و ارتباطات در جهان امروزی، نهایت سعی و تلاش را مینمایید تا تمامی فعالیت های خویش را بطور موثق و بدون کمی و کاستی به دو زبان رسمی کشور دری و پشتو و یک زبان بین المللی یعنی انگلیسی از طریق وسایل اطلاع رسانی مزبور به دسترس مردم قرار داده و آنها را آگاهی بخشد .

 

EU Media Futures Forum pic_0                                                12