آگاهی دهی جوانان از عواقب ناگوار مهاجرت های غیر قانونی

آگاهی دهی جوانان از عواقب ناگوار مهاجرت های غیر قانونی

افغانستان کشوری است که با سپری نمودن سه دهه جنگ و منازعات سیاسی از جهت های مختلف ضربات گوناگون برایش وارد گردیده است . این منازعات و جنگ ها سبب شد تا بسیاری از افراد این سر زمین، افغانستان را به مقاصد گوناگون دیگر کشور ها ترک نماید.

اما خوشبختانه بعد از با روی کار آمدن دولت جدید انتقالی و فعلی، جوانان تا حدودی از کشور های بیگانه دوباره به وطن بازگشت نموده و  دست به فعالیت های مختلف زده اند.

ولی  متآسفانه باید گفت که طی سالیان اخیر و بعد از سال 2014 و با خروج نیروهای بین المللی در میان قشر جوان نا امیدی های گوناگونی برای ادامه زندگی بخصوص برای قشر جوان در کشور پدید آمده است.

حرکت سفید با درک عمیق این موضوع که مهاجرت های غیر قانونی از جهت های مختلف برای وضعیت اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ضرباتی بزرگ وارد میکند، به این تصمیم رسید تا به نوبه خود در امر کاهش مهاجرت های غیر قانونی که در این نوع مهاجرت ها جوانان هم پول، وقت و حتی جان خود را از دست میدهند برنامه های آگاهی دهی مختلفی را دایر نموده و جوانان این سر زمین را از این آفت تا حد توان نجات بدهد.